صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 279640
دوره سوم
تاریخ 29 دي 90
عنوان اخذ وام از وزارت کشور
جلسه شماره ....دوره سوم شورای اسلامی شهرشوشتردرروز چهارشنبه مورخ21 / 10 / 90 ساعت 00: 14 به ریاست آقاي نظر حسین زاده در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید./
لایحه شماره : 279640 مورخ: 21/10/90
موضوع:
متن مصوبه:
باستناد نامه شماره 279640 مورخ 21/10/90 شهرداری شوشتر در خصوص اخذ وام نوسازی ناوگان ماشین آلات خدمات شهری و آتش نشانی به مبلغ 000/000/000/20ریال از طریق وزارت محترم کشور جهت شهرداری شوشتر، شورا پس از بحث وتبادل نظر با عنایت به فرسوده بودن بیش ازحد ماشین آلات خدمات شهری و آتش نشانی با اخذ وام مذکور از وزارت کشور موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.

ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1.- نظر حسین زاده رئیس شورا √
2. حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3.- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4.- حمید سالم پور عضو شورا √
5.- غلام سلطانیان عضو شورا √
6.- امیر رسولی فر عضو شورا √