صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1204
دوره سوم
تاریخ 21 خرداد 92
عنوان سرانه معابر20% تعاونی مسکن3 کارکنان کارون
باستناد نامه شماره 6619مورخ 20/3/92 در خصوص تقاضای شرکت تعاون مسکن 3 کارگران کارون شوشتر ملک پلاک /1 بخش سه شوشتر سرانه معابر 20% و خدمات 25% طبق صورتجلسه پیوست لایحه شورا پس از بحث و تبادل نظر موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا مرخصیمهر شورا