صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1205
دوره سوم
تاریخ 21 خرداد 92
عنوان رعایت حقوق ارتفاقی سایر املاک
باستناد نامه شماره 2/6622 مورخ 20/3/92 در خصوص ساخت ساختمانهایی که طبق آراء کمیسیون محترم ماده100 دارای پیشروی ساخت شامل تراکم در ابعاد و مساحت و طبقات می باشد به لحاظ منظر و تشکیل چهره زیبای شهری به شهرداری اجاره داده شود با رعایت حقوق ارتفاقی سایر املاک که برابر مجوزات قانونی مراجعه نمایند نسبت به اجازه ساخت و همسان سازی بر سازه و نما با اخذ هزینه های تراکم و طبقه اضافه از سوی شهرداری با شد، شورا پس از بحث وتبادل با پیشنهاد شهردار موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا مرخصیمهر شورا