صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1206
دوره سوم
تاریخ 21 خرداد 92
عنوان تقاضای آقای مسعود رحیم پور تحت پلاک 26/14
باستناد نامه شماره 5/6757مورخ 21/3/92 در خصوص تقاضای آقای مسعود رحیم پور مبنی بر تفکیک ملک پلاک 26/14 بخش سه شوشتر به مساحت 91/2393 مترمربع به آدرس میدان امیر کبیر ضلع شرقی مدرسه پویش و استناد به نامه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شوشتر توافقات سه بندی در لایحه پس از بحث و تبادل نظر شورا موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا مرخصیمهر شورا