صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1207
دوره سوم
تاریخ 1 تير 92
عنوان واگذاری مقدار 22/7 مترمربع به آقای عزیز اله حاجی
باستناد نامه شماره 16/5711مورخ 8/3/92 در خصوص ملک پلاک 3596بخش یک بنام آقای عزیز اله حاجی بعد از بحث و تبادل نظر در صحن علنی شورا با واگذاری مقدار 22/7 مترمربع از شارع به قیمت کارشناسی روز موافقت و مورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √


مهر شورا