صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1208
دوره سوم
تاریخ 1 تير 92
عنوان تمدید مصوبه تخفیف عوارض به مقدار30%
باستناد نامه شماره 7259مورخ 28/3/92 مبنی بر تمدید مصوبه قبلی در خصوص تخفیف 30% عوارضات شهرداری با استثنا پارکینگ و جرائم کمیسیون ماده 100و 77 جهت کمک به شهروندان ، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با عنایت به میلاد حضرت مهدی(عج) با پیشنهاد شهردار جهت تمدید به مدت یکماه از تاریخ 29/3/92لغایت28/4/92موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √


مهر شورا