صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1209
دوره سوم
تاریخ 1 تير 92
عنوان پارکینگ موتورسیکلت بازار راتق
باستناد نامه شماره 7471مورخ 29/3/92 در خصوص مصوبه (150)پارکینگ موتورسیکلتهای مربوط به بازار سبزی راتق بعد از بحث و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری در خصوص ابطال مصوبه مذکور از تاریخ 1/3/92موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا مرخصی
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا