صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1210
دوره سوم
تاریخ 1 تير 92
عنوان حق السعی شهردار به مبلغ 000/000/15 ریال بصورت ماهیانه تا شهریور ماه
باستناد نامه شماره 5/7616مورخ 1/4/92 در خصوص حق السعی آقای شهردار ماهیانه مبلغ 000/000/15ریال بعد از بحث و تبادل نظردر صحن علنی شورا با مبلغ ذکر شده تا پایان شهریور ماه 92 موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا مرخصی
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا