صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1211
دوره سوم
تاریخ 9 تير 92
عنوان عقد قرارداد مطالعه احداث دروازه ورودی شهر
باستناد نامه شماره 7777مورخ4/4/92شهرداری شوشتر مبنی بر عقد قرارداد با مهندسین مشاور که دارای رتبه راه و ترابری می باشند جهت انجام مطالعات و تهیه طرح و نقشه های اجرایی احداث دروازه ورودی شهر و ایستگاه اخذ عوارض شن و ماسه و تره بار در ابتدای جاده شوشتر- دزفول ، شورا پس از بحث و بررسی و تبادل نظر با پیشنهاد شهردار موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √ا

مهر شورا