صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1212
دوره سوم
تاریخ 15 تير 92
عنوان تفریغ بودجه سال 91 شهرداری به مبلغ 391/057/467/108ریال
باستناد نامه شماره 5/8946مورخ 15/4/92 شهرداری شوشتر در خصوص تفریغ بودجه سال 1391شهرداری شوشتر، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با تعادل درآمدها و هزینه های سال 1391به مبلغ 391/057/467/108ریال موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا