صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1213
دوره سوم
تاریخ 19 تير 92
عنوان پرداخت مبلغ 000/500/40ریال جهت عزیمت زائران مرقد امام (ره)
باستناد نامه شماره 8529مورخ 11/4/92 در خصوص پرداخت هزینه وسیله نقلیه جهت اعزام به مرقد امام(ره) و همچنین حمل ونقل نیرو و جهت انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری شورای شهر بعد از بحث و تبادل نظر در صحن علنی شورا با پیشنهاد شهردار و پرداخت مبلغ 000/500/40ریال موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.

ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا