صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1214
دوره سوم
تاریخ 19 تير 92
عنوان واگذاری نجات غریق به شرکت غواصی اعماق کارون از طریق ترک تشریفات
باستناد نامه شماره 45/9053مورخ 16/4/92پیشنهاد شهردار در خصوص نجات غریق و جلوگیری احتمالی از غرق شدن شهروندان و به منظور حمایت و احترام به شهروندان و سرمایه های نیروی انسانی و بخصوص مهمانان خارج از شهر که آشنایی کمتری با رود خانه کارون که از محدوده شهر شوشتر عبور میکند و همچنین سوابق غریق در سنوات گذشته و همچنین محدودیت زمانی با پیشنهاد شهردار بصورت ترک تشریفات با شرکت غواصی جستجوگران اعماق کارون و برای مدت هرماه به مبلغ 000/000/80میلیون ریال معادل هشت میلیون تومان موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا