صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1215
دوره سوم
تاریخ 19 تير 92
عنوان حق السعی پرسنل شهرداری به مبلغ 000/000/500ریال
لایحه شهرداری به شماره5/9231مورخ 18/4/92مبنی بر تشویق و ایجاد انگیزش کلیه پرسنل شهرداری به مبلغ 000/000/500ریال بعنوان حق السعی در سال 1392 در صحن علنی شورای شهر و پس از بحث و تبادل نظر با لایحه مذکور موافقت داشته و مورد تصوب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا
4- نظر حسین زاده عضو شورا
5- غلام سلطانیان عضو شورا
6- امیر رسولی عضو شورا
مهر شورا