صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1216
دوره سوم
تاریخ 19 تير 92
عنوان ماده103 و لایحه متمم آئین نامه کمیسیون حفاری
باستناد نامه شماره 52/9080مورخ 12/4/92 در خصوص ماده 103قانون شهرداریها و لایحه متمم آئین نامه کمیسیون حفاری بعد از بحث و تبادل نظر در صحن علنی شورا ی شهر با پیشنهاد شهردار موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا