صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1217
دوره سوم
تاریخ 19 تير 92
عنوان معرفی نادر پارسازاده بعنوان کارشناس خبره
در خصوص لایحه شماره 52/8682مورخ 12/4/92 با پیشنهاد شهردار به منظور انتساب کارشناس خبره موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و بررسی لازم آقای نادر پارسازاده بعنوان کارشناس خبره معرفی و مورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا