صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1218
دوره سوم
تاریخ 19 تير 92
عنوان واگذاری عرصه و اعیان پلاک های آقای فریدون ستار شیخی
باستناد نامه شماره 7/8589مورخ11/4/92 در خصوص پیشنهاد شهردار به منظور واگذاری عرصه و اعیان پلاک های ثبتی 5240 باقیمانده و 9/5240بخش یک به آقای ستار سیخی به دلیل سابقه اجاره پلاک 5240بعنوان واحد تجاری خدماتی (مغازه نانوایی) و نیز بررسی سوابق قبل و بعد از قرارداد شهرداری موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای اسلامی شهر و توضیحات شهردار محترم شورا با هر سه بند به ترتیب مزایده عرصه و اعیان و جابه جایی درب ملک (مسدود نمون درب ضلع جنوبی نانوایی) و مجزا کردن هر پلاک و مستقل با مزایده آنان موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا