صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1219
دوره سوم
تاریخ 22 تير 92
عنوان انتقال مبلغ طلب شرکت راه سازان
باستناد نامه شماره 5/9230مورخ 18/4/92 در خصوص انتقال مبلغ 774/287/886ریال از قرارداد شماره 8014ازسهم عمرانی اعتبارات جاری شهرداری بعد از بحث و تبادل نظر درصحن علنی شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا