صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1220
دوره سوم
تاریخ 31 تير 92
عنوان طلب شرکت تعاونی 19 شوشتر
باستناد نامه شماره 37/3962مورخ 23/2/92پیشنهاد شهردار به منظور طلب شرکت تعاونی(19) شوشتر به نمایندگی آقای ابراهیم حسینی از طرح های عمرانی ازسال86 طی دو قرارداد به شماره های 10/13407و10/29003جمعا"به مبلغ 139/494/423ریال به احتساب سهم کارفرما که به دلیل عدم تخصیص کافی به صورت دیون شهرداری منظور شده است در صحن علنی شورا مطرح و با جابه جایی و پرداخت از حساب جاری شهرداری موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √


مهر شورا