صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1221
دوره سوم
تاریخ 12 مرداد 92
عنوان اصلاحیه و تجدید 30% کلیه عوارض
باستناد نامه شماره 10866مورخ 5/5/92مبنی بر اصلاحیه و تجدید 30%کاهش کلیه عوارضات مودیان بدهکار به شهرداری به استثناء عوارض کسری پارکینگ از تاریخ 12/5/92 تا تاریخ 12/6/92 با پیشنهاد شهردار در لایحه فوق الذکر شورا موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا