صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1222
دوره سوم
تاریخ 9 مرداد 92
عنوان تمدیدقرارداد موسسه حسابرسی اهمیت نگر
باستناد نامه شماره 3/8694مورخ12/4/92درخصوص پیشنهاد شهردار به منظور افزایش و تمدید قرار داد موسسه حسابرسی اهمیت نگربه شماره484/ص/91با توجه به حجم عملیات در صحن علنی شورا مطرح وپس ازبحث وبررسی واستماع نظر اعضای شورای شهر با تمدیدقراردادتا سقف 20% موافقت ومورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا
4- نظر حسین زاده عضو شورا
5- غلام سلطانیان عضو شورا
6- امیر رسولی عضو شورا
مهر شورا