صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1223
دوره سوم
تاریخ 28 مرداد 92
عنوان اجرای قرارداد24518 با آقای علیرضا خادم
باستنادنامه شماره 45/12425مورخ26/5/92درخصوص اجرای قرارداد24518مورخ21/8/91شهرداری شوشتربا آقای علیرضا خادم زاده جهت احداث ایستگاه عوارضی در ورودی شوشتر- دزفول به مبلغ500/835/247/15 ریال که به تایید کارشناسان فنی شهرداری رسیده، شورا پس ازبحث و تبادل نظربا کلیت موضوع موافقت داشته مشروط به تغییراتی درمفاد قرارداد که به صورت الحاقیه پس از روئیت شورا به پیمانکار ابلاغ گردد. ضمناَ نکات مورد نظرعلاوه برنقطه نظرات کارشناسان محترم شهرداری پیشنهاد می گردد1- مدت قرارداد و دوره تنفس اصلاح گردد2-افزایش درصد سالیانه کرایه مطابق مصوبه شورا3-مدت دوره ساخت وبهره برداری4-رعایت نکات تضمینی برای دوره ساخت5-کسر هزینه لوازم مصرفی ازمبلغ کل./
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا مرخصی
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √
مهر شورا