صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1225
دوره سوم
تاریخ 4 شهريور 92
عنوان سازمان همیاری استان خوزستان
باستناد نامه شماره 2/11673مورخ 16/5/92 عطف به نامه شماره 702مورخ 12/5/92 سازمان همیاری شهرداریهایی استان خوزستان در خصوص همکاری عملیات عمرانی و احقاق بودجه های شهرداریها و خرید اقلام مورد نیاز بعد از بحث و تبادل نظر در صحن علنی شورا مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا مرخصی
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √


مهر شورا