صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1224
دوره سوم
تاریخ 9 مرداد 92
عنوان بکارگیری 17 نیرو جهت حراست و آتش نشانی
باستناد نامه شماره 5/9309مورخ 19/4/92 در خصوص بکارگیری 17 نیروی انسانی جهت حراست ، راننده و آتش نشانی ، شورا با توجه به کمبود نیروی انسانی در بخشهای ذکر شده با پیشنهاد شهردار موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا
4- نظر حسین زاده عضو شورا
5- غلام سلطانیان عضو شورا
6- امیر رسولی عضو شورا
مهر شورا