صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1226
دوره سوم
تاریخ 4 شهريور 92
عنوان احتصاص یک درصد از بودجه شهرداری به پرسنل
باستناد نامه شماره 11458مورخ14/5/92شهرداری شوشتر درخصوص اختصاص دو درصد از بودجه شهرداری جهت تشویق و بالا بردن روحیه کاری پرسنل شهرداری، شورا پس از بحث وتبادل نظربا توجه به بخشنامه بودجه سال 1391 شهرداریهای کشور و بالا بردن کیفیت و کمیت کار پرسنل و تشویق پرسنل زحمتکش با اختصاص یک درصد از بودجه شهرداری موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا
4- نظر حسین زاده عضو شورا
5- غلام سلطانیان عضو شورا
6- امیر رسولی عضو شورا

مهر شورا