صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1227
دوره سوم
تاریخ 9 شهريور 92
عنوان پرداخت حق السعی به شهردار
باستناد نامه شماره 13741مورخ9/6/92شهرداری درخصوص حق السعی شهردار، شورا با عنایت به زحمات و خدمات شایسته و طاقت فرسای شبانه روزی ایشان با پرداخت مبلغ 000/000/40ریال حق السعی به آقای آرش دور شهردار شوشتر موافقت داشته و مصوب گردید./.

ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √


مهر شورا