صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1228
دوره سوم
تاریخ 9 شهريور 92
عنوان خرید قیر
باستناد نامه شماره 11382مورخ 13/5/92شهرداری شوشتر در خصوص تعامل در جهت رفع مشکلات و استفاده از امکانات سایر شهرداریها بالاخص مکاتبه با شهرداری محترم اهواز ( سازمان عمران شهری) در خصوص خرید دوسرویس قیر 70×60 پیوست مصوبه، شورا پس از بحث و تبادل نظر با خرید دوسرویس قیر 70×60 موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت./.
ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا
4- نظر حسین زاده عضو شورا
5- غلام سلطانیان عضو شورا
6- امیر رسولی عضو شورا


مهر شورا