صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1230
دوره سوم
تاریخ 9 شهريور 92
عنوان خرید آسفالت از پیمانکار
باستناد نامه شماره 2/11828مورخ 20/5/92 در خصوص اجرای پروژ های آسفالت و لکه گیری که مستلزم خرید آسفالت از مستاجر شهرداری به مبلغ 000/000/500/1ریال به صورت ترک تشریفات از آقای طلاوری شورا با پیشنهاد شهردار به لحاظ اینکه نزدیکترین محل به شهر می باشد موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت. مضافاً اینکه اولویت اول ادامه و تکمیل آسفالت میدان تره بار باشد./.

ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا √
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا √
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا √
4- نظر حسین زاده عضو شورا √
5- غلام سلطانیان عضو شورا √
6- امیر رسولی عضو شورا √


مهر شورا