صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1231
دوره سوم
تاریخ 10 شهريور 92
عنوان بیمه تکمیلی سه نفر از خانواده پرسنل شهرداری
باستناد نامه شماره 2/7666مورخ 2/4/92 شهرداری شوشترمبنی بر بیمه تکمیلی سه نفر از خانواده پرسنل شهرداری، شورا پس از بحث و تبادل نظر با عنایت به اینکه پرسنل شهرداری از زحمتکش ترین اقشار جامعه و با مشاغل سخت و زیان آور سرو کار دارند و احتمال خطرات و بیماریها بیشتر از هر جایی دیگر میباشد لذا شورا با پیشنهاد شهردار محترم با در نظر گرفتن بودجه فوق در متمم و بودجه سالهای آتی موافقت داشته ومورد تصویب قرار گرفت./.

ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا
4- نظر حسین زاده عضو شورا
5- غلام سلطانیان عضو شورا
6- امیر رسولی عضو شورا


مهر شورا