صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 1232
دوره سوم
تاریخ 10 شهريور 92
عنوان حق السعی دو نفر از کارشناسان ساختمانی شهرداری
باستناد نامه شماره 5/13356مورخ5/6/92شهرداری شوشتر مبنی بر در نظر گرفتن حق السعی دو نفر از کارشناسان واحد ساختمانی بصورت ماهیانه به مبلغ 000/000/3ریال جهت انجام امور کارشناسی های روزانه، شورا با پیشنهاد شهردار با توجه به مصوبه شماره( 1071 )موافقت داشته و مورد تصویب قرار گرفت./.

ردیف اعضای شورا سمت موافق مخالف امضاء
1- حمید سالم پور رئیس شورا
2- حسن دهدار نایب رئیس شورا
3- فرامرز محمودی کوهی خزانه دارشورا
4- نظر حسین زاده عضو شورا
5- غلام سلطانیان عضو شورا
6- امیر رسولی عضو شورا


مهر شورا