صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 199
دوره چهارم
تاریخ 3 آبان 94
عنوان افزایش طبقات و خرید تراکم بر اساس عرض معبر

 باستناد لایحه 18875مورخ 21/7/94 شهرداری شوشتر مبنی بر درخواست  افزایش طبقات و خرید تراکم  بر اساس عرض معبر  مراتب در صحن علنی شورا مطرح  و مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

مرخصی

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

 

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

مرخصی

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

 

مرخصی

 

                                                                                                      مهر شورا