صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 205
دوره چهارم
تاریخ 20 آبان 94
عنوان تفکیک پلاک 1/34بخش 2 آقای بزرگ عالم زاده

پیشنهاد  شهردار محترم در خصوص تفکیک پلاک 1/34واقع در بخش 3 شوشتر  به مساحت 09/ 8165متر مربع  بر اساس ماده 101 قانون شهرداری، متعلق به آقای  بزرگ عالم زاده در جلسه شورا مطرح  و با سهم  سرانه های خدماتی به میزان15% و سهم سرانه معابر  به میزان 25% مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. ضمنا" انتخاب پلاک های سهم شهرداری  با نظر شورای اسلامی شهر صورت پذیرد./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

مرخصی

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

 

مهر شورا