صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 204
دوره چهارم
تاریخ 12 آبان 94
عنوان تفکیک پلاک 5278/905

 به استناد  بند 14 ماده 71قانون شوراها ی اسلامی  و در پاسخ به لایحه  شماره 16/19398مورخ 26/7/94 در خصوص  تفکیک پلاک 905/ 5278واقع در بخش یک شوشترکمیته سوخت مقرر شد که بابت تفکیک (حق تفکیک املاک ) معادل 6% قیمت کارشناسی ملک مورد نظر تصویب شد. ضمناَ عوارض مربوط به حق تجاری و هرنوع عوارض دیگر ازطرف شهرداری دریافت گردد./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

              مرخصی

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا