صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 207
دوره چهارم
تاریخ 4 آذر 94
عنوان تهیه قیر توسط شرکت پخش قیر جنوب

با ستناد لایحه شماره 5/21793مورخ 23/8/1394مبنی بر نیاز مبرم شهرداری نسبت به تهیه قیر 70×60و mC2 به دلیل  کمبود  زمان جهت  برگزاری مناقصه و نظربه اعلام  آمادگی  شرکت پخش قیر جنوب  مبنی بر تهیه قیر های  مورد نیاز این شهرداری  و با عنایت  به حسن سابقه پخش مذکور  و اعلام  این مهم  که آمادگی دارند  بجای وجه نقد  از خدمات  و امکانات این شهرداری  استفاده نمایند و قیرهای مورد نیاز  خود را برابر  نرخ مصوب  بورس  از پخش قیر جنوب  خریداری نماید در صحن علنی شورا مطرح  و پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

مرخصی

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

                                                                                               مهر شورا