صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 210
دوره چهارم
تاریخ 8 آذر 94
عنوان اصلاح ردیف هایی از بودجه سال 94 مربوط به فروش اموال منقول و غیر منقول

باستناد بند 14 لایحه 190 و تعیین  سقف بودجه مصوب به عنوان  سقف اختیارات  شهردار، با توجه به مزایدات در دست اجراء  نسبت به اصلاح سقف مبالغ بودجه مصوب و لحاظ آن در متمم بودجه، پس از بحث و تبادل نظر در صحن علنی شورا به شرح ذیل  مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

1-    فروش اموال غیر منقول 000/000/000/45ریال

2-   فروش اموال  منقول000/000/000/12ریال

 

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

مهر شورا