صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 215
دوره چهارم
تاریخ 30 آذر 94
عنوان واگذاری گذر انحرافی به خانم عسکری

باستناد لایحه شماره 16/20077مورخ 4/8/1394شهرداری مبنی برواگذاری 65/78مترمربع گذر انحرافی  بر اساس ماده 19 قانون نوسازی  و عمران شهری واقع  در میدان باطنی روبروی موزه مستوفی با کاربری مختلط (تجاری مسکونی) به خانم نرگس خاتون عسکری با قیمت  روز کارشناسی رسمی دادگستری در صحن علنی شورا مطرح  و مورد تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا