صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 216
دوره چهارم
تاریخ 30 آذر 94
عنوان واگذاری یکباب مغازه تجاری به آقای کرتلایی

باستنادلایحه شماره16/23750مورخ14/9/94 شهرداری مبنی بر واگذاری  یک باب مغازه  تجاری تحت پلاک ثبتی شماره 482/20 در بخش 3 شوشتر که در صحن علنی شورا مطرح وپس از بحث وتبادل نظربا قیمت کارشناسی روز دادگستری مورد موافقت وتصویب قرار گرفت وبا صرفه وصلاح شهرداری وصول اجاره اززمان تملک و تا حال بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری دریافت گردد. ضمنا" قیمت کارشناسی  قبل از  واگذاری به روئیت شورا رسانده شود./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا