صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 218
دوره چهارم
تاریخ 12 دي 94
عنوان تفکیک پلاک 14/19متعلق به تعاونی مسکن شماره چهار کارون

باستناد لایحه شماره 16/24557مورخ 24/9/1394شهرداری مبنی بر تفکیک پلاک 14/19واقع در بخش سه شوشترمتعلق به تعاونی مسکن شماره چهار کارون به مساحت 3/100448مترمربع واقع درجاده مسجدسلیمان روبروی پمپ بنزین آقای حیدری براساس ماده 101 قانون شهرداریها اقدام نماید و 9درصداز خالص مسکونی ملک مورد نظر (81/4887)متر مربع علاوه برسرانه خدماتی تامین شده توسط تعاونی مذکور به مساحت 32/16211متر مربع (13/16درصد ملک)وهمچنین 25درصدسرانه معابر از باقی مانده ملک (245/21059) متر مربع را دریافت نماید.لازم به ذکر استمساحت خالص مسکونی و تجاری ملک مورد نظر04/54309متر مربع می باشدکه براساس توافقی که اعضای هیئت مدیره تعاونی مذکور در سال 1384 با شهردار وقت بعمل آوردند میزان ده درصد خالص مسکونی ملک مورد نظر به مبلغ 500/895/259ریال به این شهرداری پرداخت گردیده است درحالیکه روند قانونی میزان آن وقت واگذاری کارشناسی انجام نگردید وازآنجاییکه املاک تعاونی تبدیل به ساختمان شده این شهرداری در نظر داردبراساس تبصره چها رماده101 سهم خودرا باقیمت روز کارشناسی رسمی دادگستری دریافت نماید. که شورا پس از بحث وتبادل نظر در صحن علنی موافقت ومورد تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا