صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 220
دوره چهارم
تاریخ 10 دي 94
عنوان تفکیک پلاک 11/1011متعلق به سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر

باستناد لایحه شماره 16/25468مورخ 5/10/94شهرداری مبنی بر تفکیک پلاک 11/1011واقع در بخش 5شوشتر ( متعلق به اداره  جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر) به استناد  ماده 101 قانون شهرداریها جهت تامین  سرانه های معابر شهری  به میزان4/12درصد  از باقیمانده ملک  به مساحت 89/4166  متر مربع  و جهت  تامین سرانه های عمومی و خدماتی به میزان 10درصد ( معادل 36000مترمربع) از ملک مذکور اخذ گردد،  که  بخشی از  سهم سرانه های عمومی و خدماتی به میزان 1200متر مربع  از پلاک 11/1011تامین و مابقی تا سقف 3600متر مربع (2400مترمربع از محلی دیگر  که اداره جهاد کشاورزی دارای سند نیز می باشد تفکیک و به شهرداری  واگذار گردد که پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

مهر شورا