صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 222
دوره چهارم
تاریخ 17 دي 94
عنوان حق الزحمه کمیسیون معاملات شهرداری

باستناد لایحه شماره 1/24558مورخ 24/9/94 شهرداری شوشتر قصد دارد  در راستای  زحمات و تلاشهای  اعضاء محترم کمیسیون  معاملات  شهرداری بابت برگزاری هر جلسه در ساعات بعد از  تایم اداری  نسبت به  افزایش  حق الزحمه موضوع  مصوبه  شماره (477) به شماره نامه(424 ش/ ش مورخ20/3/88) طبق مبالغ پیشنهادی ذیل اقدام  نمایند./.

1-شهردار (عضو ثابت)1000/000ریال.

2- سایر اعضا کمیسیون معا ملات بابت هر جلسه 650/000ریال.

3- شخص مطلع بابت هر جلسه 500/000ریال.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

مرخصی

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

مرخصی

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

 

مرخصی

مهر شورا