صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 223
دوره چهارم
تاریخ 17 دي 94
عنوان احداث مغازه های بازارچه محلی منطقه فرهنگ شهر شامل 30باب از طریق مزایده عمومی

باستناد لایحه شماره 26544مورخ 15/10/94 و به استناد بند 9ماده 55قانون شهرداریها در نظر است نسبت به احداث مغازه های بازارچه  محلی فرهنگ شهر  واقع در ابتدای خیابان جواد الائمه(ع) شامل 30 باب مغازه و به مساحت کلی 1722 متر مربع  به مبلغ برآورد 740/839/875/6ریال و پیش فروش مغازه ها از طریق تعیین بهای کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به منظور تامین مالی پروژه اقدام گردد. که پس از بحث و تبادل نظر در صحن علنی شورا مورد موافقت و تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

مرخصی

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

مرخصی

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

 

مرخصی

مهر شورا