صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 214
دوره چهارم
تاریخ 30 آذر 94
عنوان تفکیک پلاک ثبتی 1/33بخش سه شوشتر

باستناد لایحه شماره 16/24559مورخ 24/9/1394مبنی بر تفکیک پلاک ثبتی شماره 1/33واقع در بخش سه شوشتر به مساحت 09/8165مترمربع باقیمانده پلاک مذکور با عنایت به اینکه میزان 09/11179مترمربع از اراضی فوق معادل 58درصداز کل پلاک وفق مکاتبه شماره 4131مورخ 9/4/1394اداره ثبت اسناد واملاک شوشتردر مسیر تعریض بلوارامیر کبیر و مساحت 18/469مترمربع در مسیر معابر فرعی قرار گرفته است لذا با سهم 12درصدسرانه های خدماتی و سهم 25درصد معابر پس از بحث وتبادل نظر مورد موافقت قرار گرفت در ضمن مصوبه شماره( 206)شورا ی اسلامی شهربا طل اعلام می گردد./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                      مهر شورا