صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 221
دوره چهارم
تاریخ 17 دي 94
عنوان الحاق متمم بودجه سال94

موضوع پیشنهاد  شهردار در خصوص الحاق متمم بودجه سال 1394 با توجه به تعادل درآمدها و ارائه  توضیحات  و تعریف هزینه های شهرداری از جانب شهردار محترم در صحن علنی شورا  مطرح و با متمم بودجه سال 94به مبلغ  705/000/000/000ریال موافقت  بعمل آمد./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

          

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

مرخصی

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

مرخصی

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

 

مرخصی

 

                                                                                                      مهر شورا