صفحه اصلی :: مصوبات

مصوبه
شماره 228
دوره چهارم
تاریخ 29 دي 94
عنوان حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده صد

باستنادلایحه شماره 24774مورخ 29/9/1394مبنی بر افزایش حق الزحمه اعضای دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری به ازای برگزاری هرجلسه بعداز تایم اداری به شرح ذیل پرداخت شود.

1-شهردار به ازای هر جلسه 600/000ریال 2-اعضای دبیرخانه کمیسیون به ازای هر جلسه 500/000ریال در صحن علنی شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت./.

ردیف

اعضا شورا

سمت

موافق

مخالف

              امضاء

1.

غلام سلطانیان

رئیس شورا

 

 

2.

اسحاق عسکری

نایب رئیس

 

 

            مرخصی

3.

حمید جاگیر

خزانه دار

 

 

4.

غلامعلی شاهمرادیان

دبیر شورا

 

 

5.

سید محمد رضا حسینی مرعشی

عضو شورا

 

 

6.

ابراهیم محمودی کوهی

عضو شورا

 

 

           مرخصی     

7.

بهرام نوروزی

عضو شورا

 

 

8.

محمد رضا یاحقی

عضو شورا

 

 

9.

محمد حافظی زاده

عضو شورا

 

 

10.

حسین پنبه دانه پور

عضو شورا

 

 

11.

علی اصغر صفر چی

عضو شورا

 

          

 

                                                                                                 مهر شورا