صفحه اصلی :: حقوق و وظایف شهروندی

انسان موجودی اجتماعی است

انسان موجودی اجتماعی است ودر بستر تعامل با محیط وجامعه خود رشد نموده،وهمواره تلاش می کند تا محیط را مطابق با نیازهایش تغیر داده ومالک آن گردد. وی دراین فرایند با دریافت اطلاعات از محیط اطراف به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آموزش می بیند .

 

محیط شهری بواسطه حضور همیشگی انسانها درآن یکی از مهم ترین عرصه های بالقوه آموزش انسان خواهد بود.

 

سازمان ملل متحد در دهه 1950 آموزش رابه عنوان یک نیاز اساسی شناخته وآنرا عنصر اصلی توسعه معقول عنوان نمود.

 

هدف در آموزش ها ی شهری این است که آموزش ها ،واقعیت هارابه شهروندان انتقال داده وآن را به رفتار اجتماعی مطلوب تبدیل نماید ،البته اگر این آموزش ها درکلیه سطوح تحصیلی از دبستان تادانشگاه اجرا وپیاده شوداثر قابل توجهی درتوسعه اجتماعی واقتصادی شهری خواهد داشت.

 

شهروند آموزش دیده می تواند باآموزش های موثر شهری،نقش وتاثیرات متعددی رابرتحول اجتماعی شهر بگذارد . چراکه شهروندان هم سازنده شهر وهم بهره بردار واثر پذیرازشهرمیباشند.

 

توسعه پایدار به معنای تامین نیازهای امروز بدون درخطر انداختن امکان موفقیت نسل های بعد دررسیدن به خواسته های خود است .دراین تعریف زمان نقش کلیدی تر وپررنگ تری نسبت به مفاهیم جغرافیای دارد .مدیریت دانش می تواند هردو آنها رابه سوی یک مقصد سوق دهد وتوسعه رادر مسیری پایدار رهنمون سازد

 

لحظات آموزنده به همه مردم امکان شرکت درتمامی فعالیت هایی راکه درشهر رخ می دهد داده می شود . تجربه کسب شده از این طریق مهم ترین دستاورد می باشد .

شهر به عنوان محیطی که افراد با آن در تماس هستند،بهترین بستر برای آموزش می باشد.

باجوداینکه سرانه های آموزشی درشهر وجود دارند ،اما این فضاها تنها برای گروه های سنی خاص قابل استفاده هستند

این آموزش به صورت پیوسته ومداوم برای همه اقشار فراهم می گردد.

طبیعت ومحیط زیست مهم ترین سرمایه شهر ومهمترین محیطی است که انسان از بدو تولد آموزهایی رااز آن دریافت می کند.

 

شهر مخلوق انسانها بوده واز رفتار وفرهنگ شهروندان خود تاثیر می پذیرد.

از این طریق افزایش حس تعلق شهروندان به محیط زندگی خود فراهم شده وچگونگی ارتقائ کیفیت زندگی مطابق نظر شهروندان خواهد بود. 

 

یکی دیگر از ویژگی هایی که شهر آموزش دهنده می بایست داشته باشد وجود مکانها وفضاهایی مناسب برای گردهمایی وتجمع شهروندان است تا از طریق برقراری ارتباطات وتعاملات بین انها دانش مورد نیاز هرشهروند ازمیان بحث وگفتگو وتبادل نظر درارتباطات دویاچند طرفه به دست می آید.

 1 اسفند 92