صفحه اصلی :: حقوق و وظایف شهروندی

وظایف وحقوق شهروندی

بسم الله الرحمن الرحیم

درقبال وظایف مصرح درقانون براي مدیریت شهري که دربرگیرنده حقوق شهروندي نیزمیباشد ، متقابلآ شهروندان در ارتباط باشهر و مدیریت شهري داراي وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها ازمدیریت شهري باعث ارتقاء فضیلت جامعه شهري ، تأمین سعادت و ایمنی شهري می گردد .

بطور کلی وظایف شهروندان را میتوان در چند مورد زیر خلاصه نمود :

1) آشنائی با حق و حقوق خویش در جامعه شهري .

2) آشنائی با وظایف و تکالیف مدیریت شهري و توانائیها و محدودیتهاي مدیریت شهري در اداره شهر و هماهنگ ساختن سطح

توقعات خویش با این وظایف و امکانات .

3) پس از آشنائی با دو مقوله فوق هر شهروند باید براي احقاق حق خویش و بالطبع بهبود وضعیت جامعه شهري خود اقدام

نموده و مدیریت شهري را وادار به انجام وظیفه و اعاده حق شهروندي خویش نماید .

4) سعی و تلاش براي مشارکت در اداره شهر .

5) افزایش حس تعلق خاطر خود به محله و شهر محل سکونت خویش .

6) تشویق و ترغیب همشهریان خود به مشارکت در امور شهر .

با لحاظ وظایف کلی فوق الذکر ، وظایف شهروندان در قبال محله و شهر محل سکونت خویش را می توان بصورت جزئی تر بیاننمود . عمده این وظایف که بشرح ذیل بدانها اشاره گردیده است ، وظایفی هستند که از مواد مصرح در قانون ( فصل مربوط بهشهرداریها ) مستفاد گردیده است .

1) تلاش در حفظ نظافت و سلامت معابر و مجاري آبهاي سطح شهر .

2) پرهیز از ریختن اشغال در پیاده روها و معابر و ایجاد سد معبر .

3) خودداري از تخلیه نخاله ساختمانی و زباله ها در اماکن غیر مجاز .

4) تشریک مساعی با مدیریت شهري در حفظ و ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه .

5) مشارکت در جلوگیري از رواج پدیده مذموم تکدي گري در سطح شهر.

6) مشارکت و همکاري با مدیریت شهري در ایجاد و گسترش مراکز فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه .

7) تلاش براي رفع خطر از بناها و دیوارهاي خصوصی در حال تخریب و خطرناك واقع در معابر و اماکن عمومی .

8) پرهیز از گذاشتن اشیاء در بالکن هاي مشرف و مجاور به معابر عمومی .

9) پرهیز ازایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوي موجب بروز مزاحمت براي ساکنین و یا مخالف اصول بهداشت عمومی شهر

می باشد.

10 ) همکاري با مدیریت شهري درنگهداري و مراقبت و یاري رسانی به اطفال بی بضاعت و سر راهی .

11 ) خودداري از نصب تابلوهاي آگهی ها در محلهاي غیرمجاز و بطور کلی پرهیز از هر گونه اقدامی که باعث کاهش نظافت وزیبائی شهر و نیز آسیب رسانی به منظر شهري میگردد .

12 ) عدم توقع از مدیریت شهري براي خدمات رسانی دراماکن خارج از محدوده مصوب و قانونی شهر و جلوگیري از ایجاد چنینتوقعی بین ساکنین این گونه محلات و سایر همشهریان .

13 ) کوشش در عمل و رعایت مقررات مصوبی که به منظور انتظام بخشی به زندگی شهري وضع شده است و جلوگیري از قانونشکنی همشهریان و آگاهی بخشی به آنان براي رعایت مقررات شهري.

گرد آوری شده : استاد جامعه شناسی (منصور شاهمرادیان9 اسفند 92