صفحه اصلی :: وظایف شهروندی - صفحه 1

وظایف شهروندی

وظایف وحقوق شهروندی

بسم الله الرحمن الرحیم درقبال وظایف مصرح درقانون براي مدیریت شهري که دربرگیرنده حقوق شهروندي نیزمیباشد ، متقابلآ شهروندان در ارتباط باشهر و مدیریت شهري داراي وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها...