صفحه اصلی :: اخبار شورا

جلسه انجمنهای مردم نهاد بااعضای شورای اسلامی شهرشوشتر

رو زسه شنبه مورخ 94/7/28 بنا بردرخواست نماینده کروه های مردم نهاد ،آقای بهداری وهمچنین حضور اکثریت نمایندگان این گروه ها ازجمله انجمن سبز وزیبا ،انجمن خانه هنرمندان، انجمن نقالی خوانی ،انجمن شاهنامه خوانی ،انجمن حامیان،وهمچنین کمیسیون فرهنگی ورزشی وکمیسیون فضای سبز شورا واعضای هیئت رئیسه شورای شهر وشهردار محترم طبق روال هفتگی تشکیل کمیسیون فرهنگی ورزشی در سه شنبه ها برگزار گردید ودراین جلسه کلیه نمایندگان انجمنها نظرات وانتظارات وخواسته های خودراازشورا بیان نمودند وسپس اعضای شورا وشهردار پیرامون موضوعات مطرح شده سخنانی بیان نمودند.  وخواستار همیاری وهمفکری واستفاده از توان این انجمن ها دربهبود مسایل شهری ودیگر مشکلات شهر شدند.ومقرر شد درتاریخ یکشنبه مورخ94/8/10 طبق روال یکشنبه شبها این جلسه درمحل خانه هنرمندان باموضوع پیگیری مصوبات جسه برگزار گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 مهر 94