صفحه اصلی :: اخبار شورا

حضور تعدادی از کسبه واعضای محترم بازار دردفترشهردار

باتوجه به شروع واجرای پروژهای پیاده روسازی ورواقهای خیابان طالقانی که منجر به رضایت مندی وقدردانی شهروندان ازطریق نصب بنر ویا پیام شد، عده ای از کسبه واعضای محترم بازار باحضور دردفترشهردار ضمن بیان نظرات وپیشنهادات سازنده ،مراتب سپاس وقدردانی خود را ازعملکرد شهردار وپرسنل شهرداری دراین چند ماه اخیر بیان نمودند.

 

 

 25 بهمن 94