صفحه اصلی :: اطلاعیه ها و بیانیه ها

زمان ومحل برگزاري جلسات شورا

ايام هفته

جلسه

مكان جلسه

ساعت

شنبه

شورا - علنی

ساختمان شورا

19

يك شنبه

كميسيونها

ساختمان شورا

 

دوشنبه

شورا

ساختمان شورا

19

سه شنبه

كميسيونها

ساختمان شورا

 

چهارشنبه

شورا

ساختمان شورا

7صبح

پنج شنبه

كميسيونها

ساختمان شورا

7صبح19 شهريور 92