آیین نامه داخلی شوراها

آئین نامه اجرایی داخلی شورای ا سلامی شهر شوشتر

1-برقراري نظم در جلسات و اداره جلسات شورا توسط رئيس شورا مي باشد.

2-دعوت از اشخاص كه حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد توسط رئيس شورا مي باشد.

3-امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا نيز بر عهده رئيس خواهد بود.

4-اعلام و روز و ساعت تشكيل جلسه بعد پيش از ختم هر جلسه بر عهده رئيس مي باشد.

5-خبررسا ني مجدد جهت تشكيل جلسات با ارسال پيامك بر عهده منشي خواهد بود.

6-مسئوليت امور مالي و اداره شورا بر عهده رئيس شورا مي باشد.

7- انتشار نسخه بودجه مصوب و هزينه شورا در پايان هر سال مالي جهت اطلاع عموم بر عهده رئيس شورا مي باشد.

8- تقسيم كار بين اعضا و كميسيون هاي شورا بر عهده رئيس شورا خواهد بود.

9-در صورتي كه اعضا نسبت به عملكرد شهردار و يا پرسنل شهرداري ايراد يا اعتراضي داشته باشند بايد اين اعتراض به رياست شورا تقديم شود و به عنوان تذكر به شهردار و دريافت پاسخ كتبي يا شفاهي در خصوص تذكر ا بلاغي آن در جلسه شورا بر عهده رياست شورا است.

10- نايب رئيس شورا در صورت غياب رياست شورا وظايف او را انجام مي دهد.

11-هيچ يك از اعضاي شورا حق تفویض اختيارات خود را به غير، اعم از عضو با غير عضو ندارد.

12- غيبت از جلسات شورا با اطلاع رئيس شورا و از جلسات كميسيونها با اطلاع رئيس كميسيون مربوط امكان پذير است.

13-در صورتي كه اعضا تقاضاي مرخصي از شركت در جلسات شورا را داشته باشند يك روز قبل بايد با رئيس شورا در ميان بگذارند.

14-تشخيص موجه بودن غيبت و يا تاخير در جلسا ت شورا با ريا ست شورا خوا هد بود.

15- رسيدگي به موجه و غيرموجه بودن تاخير در پايان همان جلسه و غيبت در ا ولين جلسه بعدي به عمل مي آيد و عضو غايب مي تو ا ند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه بودن غيبت به رئيس شورا ارا ئه دهد.

16-نمايندگان منتخب شورا در ساير مجامع موظف هستند تا گزارش كار خود را در ا ولين جلسه به ا ستحضار ا عضا برسا نند و به صورت كتبي نيز به رئيس شورا ارا ئه نمايند.

17-مسئولين كميسيونها هر دو هفته يكبار بايد نتايج پيگيري ها و مصوبات دروني خود را به سمع و نظر ساير اعضا به صورت گزارش شفاعي و ارا ئه گزارش كتبي درقالب صورت جلسه به رياست شورا تقدیم نمايند.

18- دستور جلسات رسمي شورا بايد به ترتيب اولويت ها و دريا فت پيشنهادها از طرف هيات رئيسه تهيه شود و يك روز قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.

19- با تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي توان موضوع دستور جلسه را براي مدت معيني به تعويق ا نداخت يا مسكوت گذاشت.

20-رئيس شورا مي توا ند قبل از دستور جلسه به مدت حداكثر 10 دقيقه در مورد مسائل مهم شوار و يا تشريح لوايح پيشنهادي شهردار و مطا لبي را كه آگا هي اعضا از آن ضروري باشد به اطلاع آنها برسا ند.

21-هر يك ا ز اعضا در صورت صحبت كردن خارج از موضوع جلسه رییس شورا به آنها تذكر خوا هد داد.

22-هر يك از ا عضايي كه قصد صحبت كردن و يا ا ظهار نظر در مورد مطلب مورد نظر را داشته باشند در صورت نياز به زمان بيشتر مي توا نند از زمان ا عضاي ديگر استفاده كنند.

23-سقف زما ني هر جلسه حداكثر 2 ساعت مي با شد.

24-تنظيم وقت سخن گفتن اعضا بر عهده هيات رئيسه خوا هد بود.

25- تقاضاي كفايت مذاكرا ت با ا فزايش مدت مشورت يا مسكوت ما ندن يك پيشنهاد به پيشنهاد رئيس شورا يا حدا قل 3 نفر از اعضا قا بل رسيدگي است.

26- اخطار راجع به  منا في بودن طرحها و مقررا ت جاري و يا آيين نا مه داخل شورا بر اظهارات ديگر مقدم است و تذكر آن وظيفه تمامي اعضاي شورا خواهد بود.

27- هيچ يك از اعضا اجازه توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي ( از اعضاي حاضر در جلسه و يا اعضاي بيرون از جلسه ) را نخواهند داشت.

28-ا ستفاده از تلفن همراه چه براي پاسخ دادن و چه براي ارتباط با ديگران برقرار كردن در صحن علني شورا ممنوع است و در صورت نياز ا ضطراري به استفاده از تلفن خارج از صحن علني ارتباط برقرار كند مگر ارتباط تلفني ضروري كه در مورد بررسي مسايل شورا و كسب مشاوره و اطلاع در اين زمينه باشد.

29- ا مضاي احكام مسئول و اعضاي دبيرخا نه و ساير كاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي بر عهده رئيس شورا است.

30- ا نتشار مطالب و گزارش جلسات شورا با ا عضا و ساير مسئولين بر عهده سخنگوي شورا خواهد بود.

31-سخنگوي شورا بايد مطا لب و گزارش هاي ارا ئه شده به رسا نه هاي گروهي را به سمع و نظر هيات رئيسه برسا ند.

32- جلسات كميسيون ها حداقل يك بار در هر هفته تشكيل شود.

33- محل شوراي اسلامي شهر شوشتر ساختمان شوراي اسلامي شهرشوشتر مي باشد و هيچ محل ديگري براي تشكيل جلسات رسمي شورا رسميت ندارد.

34-جلسات كميسيونها در هرمحلي بنا به صلاحديد اعضاي كميسيون مي توا ند تشكيل گردد.

35-رئيس شورا مي توا ند حتي در هنگام حضور خود در اداره جلسات رسمي شورا از نائب رئيس كمك بگيرد.

36- هر جلسه شورا با تلاوت قرآن آغاز گردد.

37- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يا بد و كليه تصميم هاي شورا با اكثريت مطلق حا ضرين در جلسه معتبر ا ست مگر در مواردي كه قا نون پيش بيني كرده با شد.

38-رئيس شورا بايد در اداره ا مور شورا آئين نامه  را اجرا نموده ضمن احترام به همه اعضا اصل بي طرفي را رعايت كند.

39- اعضاي شورا براسا س مسئوليت خود متعهد و ملزم به حفظ حيثيت و شئون شورا و رعايت نظم و اجراي مفاد اين ا ئين نامه مي باشند.

40- هر يك از اعضاي شورا موظف ا ست بر حسب سوا بق و  اطلاعات با رعايت ا ولويت ها در يكي از كميسيون ها مسئوليت داشته باشد و با راي ساير اعضا مي توا ند در كميسيون هاي ديگر عضويت داشته باشد.

41- اعضاي كميسيون ها توسط شورا به مدت يكسال ا نتخاب مي شوند به گونه اي كه هر كميسيون 3 تا 5 عضو مي توا ند داشته باشد.

42- هر عضو در رأس هر شش ماه مي توا ند از طريق هيات رئيسه تقاضاي تغيير كميسيون ويا عضويت در كميسيون جديدي را بنمايد ا لبته اين جا بجايي با موا فقت اعضاي كميسيون ذينفع و با تصويب شوراي ا سلامي ا نجام مي گيرد.

43-تمام كميسيون هاي شورا براي جلسات خود بايد دفتر ثبت صورت جلسات داشته باشند و به امضاي اعضای آن كميسيون برسد.

44- جلسات كميسيون ها با حضور حداقل دو سوم اعضاي خود تشكيل مي گردد.

45-رئيس شورا مكلف است به محض دريا فت لوايح و طرحهاي عادي و يك فوريتي به دبيرخانه شورا به كميسيون هاي مربوطه ارجاع دهد و در ا ولين جلسه علني شورا اعلام نمايد.

46- هر طرح پيشنهادي از سوي اعضا مي بايستي حداقل سه امضا داشته باشد و با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت نداشته باشد.

47-گزارش رد يا تصويب ، تغيير و يا تكميل هر طرح و لايحه ارجاع شده به كميسيون بايد ظرف مدتي كه از سوي رئيس شورا با توا فق كميسيون مربوطه معين و اعلام مي شود و حداكثر آن بيش از دو هفته از تاريخ وصول به كميسيون نخواهد بود. به شورا ا را ئه شود ( در صورت تخطي كميسون در مهلت مقرر رئيس جلسه مي توا ند آن را در دستور جلسه هفتگي قرار دهد.

48- در جلسات كميسيون ها كه در آنها پيشنهادات مربوط به شهرداري بررسي مي شود حضور شهردار يا نماينده وي بدون حق راي و اداي توضيحات بلاما نع است.

49-اعضاي شورا بايد 10 دقيقه قبل از شروع جلسه علني شورا حضور يا بند.

50-عضوي كه 6 جلسه متوا لي و يا دوازده جلسه غير متوالي از جلسات رسمي شورا و كميسيون  را بدون عذر به تشخيص شورا در يكسال غيبت نمايند براي سلب عضويت وي به هيات حل اختلاف موضوع ماده 28 قانون شوراي ا سلامي كشور ارجاع خوا هد شد.

51- شورا مي توا ند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق العاده تشكيل جلسه دهد.

52- به طور كلي تمام لوايح و طرحها( به استثناي آنها كه قيد  دو فوريت دا شته و دوفوريت آن مورد تصويب قرار مي گيرد) نياز به بررسي قبلي در كميسيون مربوطه دارد و يك شوري خواهد بود. مگر آنكه از طرف هيات رئيسه رسيدگي به طرح با لايحه به صورت دو شوري ضروري  تشخيص داده شود.

53-طرح يا لايحه اي كه رد يا تصويب شده است و از تاريخ آن شش ماه نگذشته است براي بررسي و راي گيري مجدد راي دوم سوم از اعضاي شورا براي تصويب آن لازم است.

54-تمام لوايح بودجه كل چند دوزادهم و متمم و يا اصلاحيه آن يك شوري بوده و در هنگام طرح آن جلسات علني شوراي شهر بلاانتقطاع در كليه ايام هفته به جز ايام تعطيل رسمي منعقد و تا زما ني كه مذاكره و و شور پايان نيافته و راي شورا اخذ نشده از دستور خارج نشده و در اين مدت هيچ طرح و لايحه ديگري مطرح نمي شود.

55شهرداري مي بايست بودجه كل پيشنهادي سال آينده را تا پايان ديماه سال جاري به شورا تقديم نمايد و شورا حداكثر تا اول اسفندماه بودجه را تصويب و ا بلاغ كند.

56-تفريغ بودجه شهرداري هر سال تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به شورا تسليم و شورا بايد تا آخر خردادماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد.

57-لوايح و طرح ها به سه قسم است .عادي. يك فوريتي و دو فوريتي لوايح و طرح هاي عادي پس از اعلام وصول به كميسيون هاي مربوطه ارجاع مي گردد لوايح و طراح هاي يك فوريتي آن است كه پس از تصويب فوريت آن در جلسه علني شورا بلافاصله در اولين جلسه علني بعدي در دستور كار شورا قرار مي گيرد و نقطه نظرات اعضا و كميسيون ها در همان جلسه مورد بررسي قرار گرفته و در مورد آنها تصميم گيري بعمل آيد.

58-طرحها و لوايح فوريت دار اعم از يك فوريتي و دو فوريتي بايد حداقل 48 ساعت قبل از جلسه علني به دبيرخا نه شورا واصل گردد.

در صورت دوفوريت يك طرح با لايحه رسيدگي به آن بلافاصله با حضور شهردار يا نماينده وي آغاز مي شود.

 

59- يك فوريت طرح يا لايحه نيازمند تصويب اكثريت مطلق حاضرين جلسه علني و دو فوريت يك طرح يا لايحه محتاج به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه است.                                                          

 

60- تقاضا مسكوت ما ندن براي هر لايحه با طرح براي يك مرتبه امكان پذير است هر چند كه تائيد حداقل سه نفر از اعضاي شورا رسيده باشد.